Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Trung tâm đăng ký > Đơn xin quyền hạn
Đơn xin quyền hạn
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp jpg / png / jpeg / pdf có kích thước không vượt quá 10 MB.
Tải lên lại .chỉ có thể tải lên tệp jpg/png/jpeg/pdf, và không thể vượt quá 30MB, ảnh tải lên phải đảm bảo là giấy tờ của bản thân và chữ viết trên giấy tờ rõ ràng Ví dụ hình ảnh
Tải lên lại Mô tả về trải nghiệm làm việc chính. Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.
Tải lên lại Mặt trước và mặt sau của tài liệu. Chỉ hỗ trợ các tệp jpg / png / jpeg có kích thước không vượt quá 10 MB.
Tải lên lại Mô tả về trải nghiệm làm việc chính. Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.
Tải lên lại Mặt trước và mặt sau của tài liệu. Chỉ hỗ trợ các tệp jpg / png / jpeg có kích thước không vượt quá 10 MB.
Tải lên lại Mô tả về trải nghiệm làm việc chính. Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.
  • Cổ đông (Natural person shareholders)
  • Thành viên hội đồng quản trị
  • Thành viên hội đồng quản trị & Cổ đông (natural person sharehoders)
Tải lên lại Mặt trước và mặt sau của tài liệu. Chỉ hỗ trợ các tệp jpg / png / jpeg có kích thước không vượt quá 10 MB.
Tải lên lại Mô tả về trải nghiệm làm việc chính. Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.