{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}

Phí theo cấp&Lãi suất theo cấp

Cấp phí giao dịch exchange của bạn LV. (Cấp bậc đặc biệt)

Sử dụng khấu trừ HT

可用 --- HT

Sử dụng khấu trừ thẻ điểm

可用 ---

Tỷ lệ phí đặc biệt của người dùng Việt Nam

tỷ lệ phí giao dịch cơ bản 0,1%, tỷ lệ chiết khấu HT 0,07%

Thời gian diễn ra chương trình: 07/08/2019 - 07/2/2020

Xem chi tiết
Giới thiệu chương trình:
1. Chương trình này được giới hạn cho người dùng đã xác thực danh tính là quốc tịch Việt Nam
2. Người dùng xác thực danh tính sau ngày 7 tháng 8 năm 2019 sẽ nhận được tư cách tham gia trong vòng 48 giờ;
3. Đáp ứng điều kiện nắm giữ ít nhất 1HT mỗi ngày, bạn có thể hưởng tỷ lệ giao dịch 0,1% vào ngày hôm sau , mở khấu trừ HT được hưởng tỷ lệ khấu trừ HT là 0,07%; nếu HT hiện có không đủ để thanh toán phí giao dịch , thì người dùng không được hưởng ưu đãi tỷ lệ phí khấu trừ HT;
Thêm chi tiết chương trình >