Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Tài khoản giao dịch > Lịch sử hoán đổi
Lịch sử hoán đổi
  • Thời gian
  • Loại tiền hoán đổi
  • Số lượng đổi ra
  • Loại tiền
  • Số lượng
  • Tỷ lệ hoán đổi